expertise

WATERBEHANDELING

afvalwater
& naleving

Wij kunnen u helpen om te voldoen aan de meest recente lozingsnormen voor afvalwater.

Strengere regelgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en publieke druk leiden tot steeds strengere eisen voor de lozing van afvalwater. Conventionele technologieën hebben het moeilijk om de ambitieuze doelstellingen voor de lozing van water in het milieu bij te benen. Hoewel ze van cruciaal belang blijven voor de verwijdering van organische stoffen, stikstof en fosfor, kunnen de bestaande biologische behandelingen de huidige milieu-uitdagingen niet aanpakken zonder aanvullende technologieën.

BIOLOGISCHE ZUIVERING

De basisbehandeling van afvalwater gebeurt op de meest efficiënte en robuuste manier door bacteriën. Daarom zullen anaërobe en aërobe systemen de hoeksteen blijven van de meeste zuiveringsinstallaties. Een degelijk ontwerp en slimme werking van deze biologische reactoren zorgen voor een uitstekende verwijdering van organische stof en nutriënten, terwijl het energie- en chemicaliënverbruik onder controle gehouden wordt.

 

 • Anaërobe afvalwaterzuivering
 • Geavanceerde aërobe behandeling
 • Verwijdering van nutriënten en N-&P-terugwinning
"Door afvalwater als een bron van water te beschouwen, verandert de manier waarop we produceren fundamenteel."
MILIEUWETGEVING & MVO

Milieuvoorschriften leggen almaar strengere lozingsbeperkingen op. In de Europese Kaderrichtlijn Water zijn al prioritaire stoffen aangewezen waarvan de uitstoot en de lozingen moeten worden stopgezet of geleidelijk afgebouwd. Tegelijk is er een groeiend openbaar debat over de gevolgen van de zogenoemde opkomende verontreinigende stoffen voor de volksgezondheid en het milieu. Micropolluenten zoals farmaceutica, pesticiden en “forever chemicals” zoals PFAS zijn moeilijk te verwijderen met conventionele technologieën en vormen nieuwe uitdagingen voor de industrie.

 

 • Richtlijnen en regelgeving, van mondiaal tot lokaal niveau
 • MVO & beste praktijken
 • Milieuvergunningen
BIO-EFFLUENT NAZUIVERING

Nuoro beheerst een breed spectrum van technologieën voor de nazuivering van bio-effluent. Wij beginnen met een gedetailleerde beoordeling van uw situatie en stellen vervolgens een op maat gemaakte behandelingsstrategie voor. Dat kan resulteren in een optimalisatiestrategie voor de bestaande infrastructuur, door het invoeren van slimme procesregelingen of door het uitbreiden van de installatie met stappen van nabehandeling. Vooral voor zgn. emerging contaminants en micropolluenten is het combineren van zuiveringsstappen in een innovatieve behandelingslijn de beste garantie voor een toekomstbestendige behandeling van afvalwater.

 

 • Micropolluenten en emerging contaminants (EC’s)
 • Nutriënten nabehandeling
 • Geavanceerde meetapparatuur en automatisatie
 • Nabehandeling
 • Geavanceerde oxidatie, actieve kool, filtratie

Waterbehandeling
& hergebruik

Wij kunnen u helpen om de kringloop te sluiten en uw water-voetafdruk zo klein mogelijk te maken met de beste, beschikbare technologieën voor waterbehandeling en hergebruik.

Bewustwording over waterschaarste en de heersende focus op het creëren van een circulaire economie beklemtonen de groeiende vraag naar strategieën voor het terugwinnen van water. Wij garanderen dat te allen tijde aan uw waterbehoeften voldaan wordt, terwijl we speciale aandacht besteden aan uw water-voetafdruk.

WATERBEHANDELING

Of de bron nu oppervlaktewater, grondwater of bio-effluent is, een goed ontworpen zuiveringsinstallatie (WZI) is het resultaat van een combinatie van de juiste technologieën. Multi-barrière behandelingssystemen zijn de beste waarborg voor uw drink-en proceswaterproductie. Een door Nuoro ontworpen systeem levert niet alleen de vereiste waterkwaliteit, maar beschermt uw waterproductie ook tegen onnodige stilstand en vermijdbare waterverliezen, terwijl het energie-en chemicaliënverbruik tot een minimum beperkt wordt.

 

 • Sedimentatie, voorfiltratie
 • Ultrafiltratie (UF)
 • Actieve koolstoffiltratie (ACF)
 • Strippen en ontgassen
 • Water op maat, remineralisatie, ultrapuur H2O
 • Microbiologische controle & desinfectie
“Voor veel industrieën ligt de meest duurzame zoetwaterbron zo voor het grijpen: hun eigen bio-effluent!”
MEMBRAANFILTRATIE TECHNOLOGIE

Membraanfiltratie is een hoogwaardige strategie voor waterbehandeling. Van bewezen UF (ultrafiltratie) NF (nanofiltratie) en RO (omgekeerde osmose) technologieën tot de allernieuwste systemen van omgekeerde osmose met hoge recuperatie, ons team zal u helpen om de beste oplossing te vinden en toe te passen. De huidige tendens naar toepassingen met hoge recuperatie vereist speciale aandacht bij het ontwerpen van uw systeem. En zelfs de beste behandelingssystemen zijn niet perfect tot er een geschikt verwerkingsplan is voor de concentraatstroom.

 

 • Omgekeerde osmose met hoge recuperatie (HRRO)
 • Ultrafiltratie (UF)
 • Omgekeerde osmose (RO) en nanofiltratie (NF)
 • Behandeling van pekel en concentraat | concentratie/verdamping
 • Membraan ontgassing
 • Continue elektrode-deïonisatie (EDI)
TERUGWINNING VAN EFFLUENT

Afvalwater als een hulpbron beschouwen , verandert de manier waarop we omgaan met water fundamenteel. Het terugwinnen van afvalwater en het sluiten van de kringloop leiden tot directe ecologische en economische voordelen. Behandeld bio-effluent kan opgewaardeerd worden tot elke waterkwaliteit, afhankelijk van het beoogde gebruik en plaatselijke voorschriften. Toepassingen voor gerecycleerd water zijn onder meer irrigatie, koeling, water voor industriële processen en zelfs productie van drinkwater.

 

 • Water Pinch-analyse
 • Bio-effluent nabehandeling
 • Waterrecuperatie
 • Geavanceerde zuiveringsinstallaties

Biogas &
groene energie

Wij kunnen u helpen om uw stromen van organisch afval om te zetten in schoon biomethaan. Ga voor nuluitstoot en verminder uw impact op het klimaat.

Met de Green Deal streeft de Europese Unie naar een netto nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050. De uitstoot van CO2, CH4, N2O en andere broeikasgassen wordt nu in kaart gebracht en becijferd. Tegelijk vindt er een massale verschuiving plaats naar groene, hernieuwbare energiebronnen zoals biogas. Bij Nuoro helpen we u bij het vinden van de beste oplossingen om uw uitstoot te minimaliseren.

ANAËROBE VERGISTING

Anaërobe processen worden beschouwd als een milieuvriendelijke optie voor afvalbeheer en voor de behandeling van afvalwater. In essentie wordt organisch afval of afvalwater met een hoge concentratie, biologisch omgezet in biomethaan, een waardevolle, hernieuwbare brandstof. Dit biochemisch proces vindt plaats in speciaal ontworpen reactoren. Het anaërobe voordeel is drieledig: er wordt schone energie geproduceerd en organisch afval wordt geëlimineerd, terwijl de operationele kosten voor elektriciteit en slibverwerking minimaal blijven.

 

 • Anaërobe vergisting
 • Ontwerp van reactoren en vergisters
 • CSTR, UASB, opstroom-reactoren met hoge snelheid
 • Voorbehandeling, menging en hygiënisatie van substraten
 • Entslib
"Biomethaanproductie is nog nooit zo relevant en toegankelijk geweest als vandaag."
BIOGAS BEHANDELING

Biogas kan worden omgezet in elektriciteit en warmte of het kan worden opgewerkt tot biomethaan voor gebruik als brandstof. Het gas, geproduceerd in anaërobe reactoren, moet verwerkt worden en onder druk gebracht voor het gevaloriseerd kan worden. Typische behandelingsstappen zijn onder meer drogen en het verwijderen van corrosieve H2S en andere onzuiverheden zoals siloxanen. Bij de productie van biomethaan of de injectie in het aardgasnet worden CO2 en andere gassen verwijderd om zuiver CH4 te krijgen.

 

 • Biogas ontzwaveling
 • Biogas drogen en comprimeren
 • Biogas zuivering
KLIMAATACTIE

Om de revolutie van duurzame energie te ondersteunen, streeft Nuoro ernaar anaërobe vergistingsinstallaties te optimaliseren en de omzetting van organisch afval in groen biogas te maximaliseren. Tegelijk moet de uitstoot van broeikasgassen geëlimineerd worden om contraproductieve effecten te voorkomen.

Omdat methaan 25 keer krachtiger is dan koolstofdioxide bij het vasthouden van warmte in de atmosfeer, specialiseert Nuoro zich in het opsporen en elimineren van biogasverliezen.

 • Biogas valorisatie
 • Maximaliseren van biogasopbrengst
 • Controle en vermindering van broeikasgasemissies

Nuoro BV
Heistse Hoekstraat 11D
2220 Heist-op-den-Berg
Plan route

Contact

info@nuoro.eu
BE 0777.777.078