privacy policy

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website of onze diensten. Persoonsgegevens’ betekent informatie die kan worden gebruikt om, direct of indirect, een bepaald individu te identificeren, maar omvat geen gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn.

Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt hoe wij omgaan met uw Persoonsgegevens en dat u op de hoogte bent van uw rechten. Het Privacybeleid vertelt u over uw privacyrechten en hoe u door de wet wordt beschermd, onder meer op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (GDPR).

Welke informatie verzamelen wij?

In de loop van het verlenen van diensten aan u, onze klanten of partners, verzamelen wij Persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens worden ook verzameld wanneer u met ons communiceert of wanneer u onze website bezoekt.

Persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen zijn: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, functie, land van verblijf, details over hoe u met ons wilt communiceren en andere soortgelijke informatie.

Hoe gebruiken wij informatie over u?

Wij kunnen Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om de gevraagde dienst te verlenen en te onderhouden. Daarbij kunnen wij uw Persoonsgegevens ook gebruiken in correspondentie die verband houdt met de diensten. Dergelijke correspondentie kan zijn met u, onze klanten, onze partners, onze dienstverleners of bevoegde autoriteiten.
 • Om u antwoorden op uw vragen te sturen en u, voor zover mogelijk, de gevraagde hulp of begeleiding te bieden.
 • Voor de uitvoering van een contract, zoals de ontwikkeling, naleving en het ondernemen van de verkoop van producten of diensten. Dergelijke informatie wordt ook verzameld en verwerkt in de fase voorafgaand aan het sluiten van een contract, als vervolg op het plaatsen van een bestelling door u of als u een andere relevante vraag stelt.
 • Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie.
 • Om u te voorzien van algemene informatie over evenementen en onze diensten, tenzij u ervoor gekozen hebt dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Indien relevant, in het bijzonder indien u onze leverancier of klant bent, kunnen wij deze informatie ook gebruiken om onze verplichtingen na te komen en onze rechten uit te oefenen in het kader van ons contract.
 • Om contact met u op te nemen wanneer u online solliciteert op vacatures of anderszins uw belangstelling kenbaar maakt om deel uit te maken van ons team.

De rechtsgronden op basis waarvan wij uw Persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden vanwege: (a) de verplichtingen die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving waaraan wij moeten voldoen; (b) het feit dat de gegevens nodig zijn voor het verlenen van onze diensten aan u of een cliënt; (c) onze gerechtvaardigde belangen bij het adequaat verlenen van onze diensten aan u of een cliënt; en (d) onze gerechtvaardigde belangen bij het adequaat en rechtmatig uitvoeren van ons bedrijf, mits uw belangen niet zwaarder wegen dan deze belangen.

Voor zover wij gevoelige Persoonsgegevens over u verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden, zullen wij dat doen omdat: (a) ofwel u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om deze gegevens te verwerken; of (b) wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verwerken om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen die ons zijn opgelegd; of (c) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke verplichtingen; of (d) omdat de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling van rechtsvorderingen, de handhaving daarvan of de verdediging daartegen; of (e) omdat u de gegevens openbaar hebt gemaakt.

Aan wie verstrekken wij uw gegevens?

Wij kunnen Persoonsgegevens over u bekendmaken aan: onze vertegenwoordigers en werknemers; derden die diensten aan ons verlenen; bevoegde autoriteiten; uw werkgever en/of zijn adviseurs; uw adviseurs; en andere derden die redelijkerwijs toegang tot Persoonsgegevens over u nodig hebben voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden.

Bescherming van uw Persoonsgegevens

De beveiliging van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de bescherming van uw privacy te waarborgen en een beveiligingsniveau te bieden dat in verhouding staat tot de risico’s die elke verwerking met zich meebrengt.

Hoewel wij passende beveiligingsmaatregelen gebruiken vanaf het moment dat wij uw persoonsgegevens ontvangen, is de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Hoewel wij ernaar streven persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van informatie die naar of van ons wordt verzonden niet garanderen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw Persoonsgegevens in onze systemen bewaren gedurende de volgende periode, welke de langste is: (a) zo lang als nodig is voor de uitoefening van de betreffende activiteit of diensten; of (b) de wettelijk vereiste bewaartermijn; of (c) het einde van de periode gedurende welke civiele procedures kunnen worden ingesteld of onderzoeken kunnen worden uitgevoerd in verband met de geleverde diensten.

Uw rechten

 

U hebt het recht om:

 • een bevestiging te krijgen dat wij uw Persoonsgegevens verwerken, en te verzoeken om een kopie van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • ons te verzoeken de Persoonsgegevens die wij over u bewaren bij te werken of Persoonsgegevens die naar uw mening onnauwkeurig of onvolledig zijn, te corrigeren
 • ons te verzoeken Persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben te wissen of de manier waarop wij die gegevens gebruiken te beperken
 • uw toestemming voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken (voor zover deze verwerking op toestemming is gebaseerd);
 • een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm, en die gegevens aan een andere partij over te dragen (voor zover de verwerking op toestemming of overeenkomst berust);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, of indien u andere vragen heeft over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken, kunt u ons e-mailen op info@nuoro.eu. U kunt deze contactgegevens ook gebruiken als u bij ons een klacht wilt indienen met betrekking tot uw privacy.

Recht op het indienen van een klacht

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens zijn omgegaan, met een privacyvraag of een verzoek dat u aan ons hebt gedaan, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de EU-gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied. Indien u wenst te worden doorverwezen naar de toepasselijke gegevensbeschermingsautoriteit, kunt u contact met ons opnemen zoals hierboven aangegeven.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

 

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2022. Het nieuwe gewijzigde of aangepaste Privacybeleid zal van kracht zijn vanaf die herzieningsdatum. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

Nuoro BV
Heistse Hoekstraat 11D
2220 Heist-op-den-Berg
Plan route

Contact

info@nuoro.eu
BE 0777.777.078